Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
search

Báo cáo tổng kết năm 2009 của UBND xã Cương Gián

Báo cáo tổng kết năm 2009 của UBND xã Cương GiánỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ CƯƠNG GIÁN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 46 /BC-UBND               Cương Gián, ngày 23 tháng 12 năm 2009              

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2009

Phương hướng nhiệm vụ năm 2010

 

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009

 

Năm 2009, tình hình về kinh tế có nhiều biến động, giá cả thị trường không ổn định; tình hình dịch bệnh thường xuyên xẩy ra nên đã gây không ít những khó khăn trong sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền cùng với sự nổ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết khắc phục những khó khăn, thử thách nên đã giành được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; công tác văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới. Cụ thể như sau:

 

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế                        12,4%  = 91,85% (Kế hoạch)    

+ Tổng sản phẩm xã hội (giá hiện hành)       131,08 tỷ đồng=99,3%(kế hoạch)

+ Sản lượng lương thực quy thóc                 983,4 tấn = 75,65% (kế hoạch)

+ Sản lượng đánh bắt, nuôi trổng thủy sản    462,7 tấn = 55,8% (so với 2008)

+ Thu nhập bình quân đầu người                  9.890.000 đồng/người/năm

+ Tổng thu 11 tháng năm 2009                     9.176.046.881 đồng

          Trong đó: Thu ngân sách                    6.262.523.281 đồng

+ Tỷ lệ hộ nghèo                                          14,86%

+ Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên                 1,12% (tăng 0,02%)

+ Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi:   11,3% (giảm 1,3%)

+ Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 1.595 hộ = 56%

+ Xuất khẩu lao động trong năm                      405 người
Photoby CuongGianOnline

 

          A. KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRÊN CÁC LĨNH VỰC

          I. LĨNH VỰC KINH TẾ

          1. Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp:

          a) Nông nghiệp:

          - Trồng trọt:

+ Lúa:

Lúa Đông Xuân: Diện tích gieo cấy: 220/225ha = 98% (diện tích mất trắng 15 ha = 2%), năng suất thu hoạch bình quân 44,5 tạ/ha (=99% so với năm 2008), sản lượng ước đạt 913,4 tấn (=97,12% so năm 2008).

Lúa Mùa Sớm: Diện tích gieo cấy: 95/125 ha = 76% (diện tích mất trắng 30ha = 24%), năng suất thu hoạch bình quân 12,7 tạ/ha, sản lượng ước đạt 70 tấn = 50%.

Tổng sản lượng lúa ước đạt 983,4 tấn = 91% so với năm 2008.

+ Lạc:

Lạc Đông Xuân: Diện tích gieo trỉa 90/95 ha = 95%, năng suất bình quân 13,8 tạ/ha=135% so với cùng kỳ năm 2008; sản lượng ước đạt 124,4 tấn = 130,9%  so với năm 2008.

Lạc Hè Thu: Diện tích gieo trỉa 4 ha, năng suất bình quân 16 tạ/ha, sản lượng ước đạt 6,4 tấn.

Lạc Thu Đông: Diện tích gieo trỉa 2 ha (Chưa thu hoạch).

Tổng sản lượng lạc ước đạt 130,8 tấn = 145% so với năm 2008.

+ Khoai: Diện tích trồng 20 ha; Năng suất 40 tạ/ha; sản lượng 80 tấn = 50% (so với năm 2008)

+ Sắn: Diện tích trồng 30 ha, năng suất bình quân 62 tạ/ha, sản lượng 186 tấn.

+ Rau đậu các loại: 9 ha, sản lượng ước đạt 150 tấn.

Tổng thu nhập từ trồng trọt ước đạt 3,8 tỷ đồng

- Chăn nuôi:  Số lượng gia súc, gia cầm hiện nay là:

+ Trâu, bò:                      1.027 con     = 83,7%(Giảm 16,3%so với năm 2008)

+ Lợn:                             583 con       = 158 % (So với năm 2008)

+ Gia cầm:                      7.250 con     = 94,8 % (So với năm 2008)

+ Dê:                              120 con       = 120 % (So với năm 2008)

Tổng thu nhập từ chăn nuôi ước đạt:        = 2,17 tỷ đồng.

b) Lâm nghiệp:

Tổng diện tích chăm sóc và trồng mới năm 2009: 87 ha; trong đó chăm sóc 42 ha và trồng mới 45 ha.         

Tổng thu nhập từ lâm nghiệp ước đạt 60 triệu đồng.

c) Đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản

- Đánh bắt: Năm 2009, tổng sản lượng đánh bắt đạt 436,2 tấn (trong đó cá 332 tấn, tôm 37,9 tấn, mực 14 tấn và thủy sản khác 51,9 tấn).

- Nuôi trồng thủy sản: Tình hình dịch bệnh ở tôm đã gây ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân dẫn đến sự thiếu đầu tư, 1 số diện tích bị bỏ hoang. Tính đến thời điểm hiện nay, số diện tích nuôi trồng là 51,3 ha = 84,4% so với năm 2008; sản lượng ước đạt 26,49 tấn = 77,5% so với năm 2008.

Tổng thu nhập từ đánh bắt, nuôi trồng ước đạt gần : 7,8 tỷ đồng.

2. Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ:

* Hoạt động về lĩnh vực CN – TTCN, xây dựng, vận tải:

          Số cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hiện nay là 93 cơ sở, giảm 4 cơ sở so với năm 2008. Trong đó May mặc 13 cơ sở, xay xát 11, mộc 5, hàn xì 10, làm cửa nhôm kính 4 và 50 cơ sở khác ( gồm làm nón lá, chế biến hải sản, sản xuất nước đá...), vận tải 11, xây dựng 7.

* Hoạt động thương mại - dịch vụ:

Số cơ sở thương mại, dịch vụ hiện nay: 325 cơ sở; trong đó: Thương mại 283 cơ sở, dịch vụ 42 cơ sở.

Tổng thu nhập từ các hoạt động trên ước đạt: 18,58  tỷ đồng

3. Xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng.

* Xây dựng cơ bản:

- Đầu tư xây dựng hoàn thành 8 công trình XDCB, tổng trị giá 9.267.165.000 đồng (Trong đó, dự án tài trợ 2.242.000.000 đồng), gồm các công trình: Trạm y tế xã; Nhà nội trú Trường THCS; lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây; Đường bê tông Nam Mới – Nam Sơn, đường GTNT vùng quy hoạch Lòng Bỏng; Trường Mầm non II.

- Hỗ trợ 60 triệu đồng cho thôn Bắc Sơn làm 400 m mương thoát nước; Làm thủ tục hỗ trợ thôn Song Nam làm 1,2 km đường bê tông; Làm 200 m mương thoát nước và cống xung quanh Trường Mầm non, bờ bao Hội quán thôn Nam Sơn và UBND xã; cổng UBND xã. 2 công trình vệ sinh tại Trụ sở UBND, Trạm y tế do dự án cấp trên hỗ trợ; hỗ trợ cho thôn Cầu Đá nâng cấp hội quán thôn.

- Dự án điện REII phần hạ áp hiện nay đang thi công, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2009.

- Hiện đang tiến hành xây dựng nhà để xe UBND xã và nắp đẩy bàu làng và 1 số công trình nhỏ khác.

* Giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng.

- Nhân dân các thôn nông nghiệp ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng sản xuất vụ hè thu, vụ mùa sớm, khối lượng đào đắp được 2.500 m3; sửa chữa và nâng cấp 5 cống và đổ đáy bê tông mương dẫn nước của 2 thôn Song Long, Song Nam; xây mới 2 cống dẫn nước HTX Đại Sơn.

4. Tài chính, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài nguyên:

* Tài chính: Tập trung thu các loại thuế - Quỹ, tiền XD GTNT, kết quả thu được 1.013.793.000 đồng.

- Tổng thu 11 tháng năm 2009:                      9.176.046.881 đồng = 83 %

Trong đó: + Thu ngân sách:                         6.262.523.281 đồng

(T.đó thu trên địa bàn 4.360.934.281 đồng, thu hỗ trợ cấp trên 1.901.589.000 đồng)

                 + Thu trên tài khoản tiền gửi khác: 2.744.084.000 đồng

                 + Thu các loại quỹ:                           169.439.600 đồng.                                  

- Tổng chi 11 tháng năm 2009:                     8.377.376.780 đồng = 76 %

Trong đó:     + Chi ngân sách                       5.557.426.780 đồng

(T.đó: Chi đầu tư phát triển 2.581.235.400 đồng và chi thường xuyên 2.976.191.380 đồng)

                   + Chi trên tài khoản tiền gửi khác 2.739.084.000 đồng

                   + Chi các loại quỹ                            80.866.000 đồng

- Xử lý sau thanh tra phúc thu hồi 200.158.000 đồng. Trong đó, số tiền ở các đối tượng 20.678.000 đồng, số tiền trả quá cho xí nghiệp Hải Hồng 12.821.900 đồng, số còn dư tại Quỹ TDND xã 154.402.700 đồng, số tiền lãi suất tiền gửi ở Quỹ TDND 12.255.400 đồng.

Công tác quyết toán các công trình XDCB sau phúc tra đến nay UBND xã đã thành lập Hội đồng kiểm tra thực tế và lập hồ sơ đề nghị UBND huyện phê duyệt quyết toán.

* Tín dụng - Ngân hàng:

          - Quỹ tín dụng: Tổng nguồn vốn hoạt động: 28 tỷ đồng; Doanh số cho vay: 45 tỷ đồng; Doanh số thu nợ: 41 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay: 25,5 tỷ đồng; Lãi ròng: 280 triệu đồng.

          - Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng CSXH đã giải ngân cho các hộ dân vay vốn sản xuất, cho vay học sinh sinh viên, đảm bảo nhu cầu cho người dân; tổng doanh số cho vay ước tính 24.816.552.000 đồng gồm 954 hộ.

* Quản lý tài nguyên, môi trường:

- Tài nguyên:

Năm 2009, cấp 233 giấy CNQSD đất ( trong đó cấp theo quy hoạch là 128 giấy; cấp đổi, tách thửa, chuyển nhượng 40 giấy; xử lý sau thanh tra 80 giấy).

+ Hoàn chỉnh 450 hồ sơ cho các thôn Đại Đồng, Song Nam, Song Long, Ngọc Huệ và Song Hồng gửi UBND huyện đề nghị cấp Giấy CNQSD đất.

+ Giao đất thực địa cho 128 lô đất tại vùng mới quy hoạch Lòng Bỏng.

+ Khảo sát, quy hoạch, thu thập hồ sơ xử lý sau phúc tra và làm hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho 80/234 lô đất (Theo kết luận sau phúc tra), số còn lại UBND xã đã làm báo cáo đề nghị UBND huyện cho phương án xử lý.

+ Công tác chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2, đến nay đã tiến hành giao đất thực địa cho 2 thôn Song Nam và Song Long. Đồng thời, tập trung quy hoạch tổng thể và tiến hành các bước thực hiện đề án chuyển đổi ruộng đất tại 3 thôn Bắc – Trung – Nam Sơn.

- Môi trường:

HTX Môi trường hàng năm thu gom khoảng 1.440 tấn rác thải. Bên cạnh đó, Các đoàn thể, các Chi hội thôn xóm như Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phát động ra quân tổng dọn vệ sinh trong toàn xã góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Giải phóng mặt bằng:

+ Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án điện REII.

+ Giải phóng mặt bằng làm đường vào Khu di tích Đền Nguyễn Xí.

 

II. VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa thể thao:

Năm 2009, được đầu tư thêm hệ thống truyền thông không dây, phủ khắp 15/15 thôn nên các thông tin tuyên truyền đều được phát rộng rãi trên toàn xã. Với chương trình, thời lượng phát 5 tin bài/buổi, mỗi tuần 3 buổi, nội dung chủ yếu là tin thời sự tổng hợp diễn ra trong tuần, các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương; tổ chức tốt các ngày lễ, hội, hội nghị, đặc biệt là lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh của Đền Bạch Thạch, Đền Tĩnh và Đón bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia và khánh thành Đền thờ Cương quốc công Nguyễn Xí.

Làm mới 10 cụm pa nô áp phích và 9 biển treo ở ngõ các thôn.

- Tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn do cấp trên tổ chức; tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, các buổi giao lưu văn nghệ - TDTT...

- Tập trung tôn tạo và giữ gìn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, trong năm đã trùng tu xây dựng 1 số ngôi đền như đền Thần Nông, Đền Cao Sơn, xây nhà trú khách tại chùa bụt mộc, nguồn kinh phí xây dựng trùng tu đều do các con cháu, đạo hữu góp công đức.

2. Giáo dục:

- Giáo dục: Là công tác luôn được Đảng, chính quyền và các tổ chức xã hội quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học. Đã có 2/5 trường đã sử dụng hệ thống máy chiếu vào dạy học; nhờ vậy chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn xã có 5 trường học với 175 giáo viên (Trong đó có 133 giáo viên biên chế và 42 giáo viên hợp đồng dài hạn); có 2.631 học sinh (Trong đó: Học sinh THCS là 1.004 em, Tiểu học có 913 em, Mầm non có 714 em). Kết quả năm học 2008 - 2009 có 21 g/v giỏi huyện, 11 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua, 6 h/s giỏi tỉnh (2 Tiểu học 1, 1 tiểu học 2 và 2 THCS), 100 h/s giỏi huyện. Năm 2009, có 55 em đậu vào Đại học, Cao đẳng.

Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học, đạt kết quả tốt.

- Công tác khuyến học hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hội đã trích số tiền hơn 4 triệu đồng tặng thưởng cho giáo viên và học sinh năm học 2008 - 2009.

3. Y tế, dân số - Gia đình - Trẻ em và hoạt động  khối đoàn thể

* Y tế: Trong năm được đầu tư xây dựng thêm 5 phòng khám chữa bệnh, đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác khám và điều trị; thực hiện kế hoạch khám và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tiêm phòng cho trẻ em, tiêm phòng cho phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ...đạt kết quả tốt.

Công tác phòng chống các loại dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, vệ sinh ăn uống, an toàn thực phẩm đã được tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên. Năm 2009, trên địa bàn xã không xẩy ra dịch bệnh.

* Dân số - gia đình - trẻ em:

Đến thời điểm hiện nay toàn xã có: 2.942 hộ, 13.413 nhân khẩu.

- Tổ chức tốt công tác truyền thông dân số, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được thường xuyên hơn. Đặc biệt là công tác chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện đề án kiểm soát dân số vùng ven biển, hải đảo của UBND tỉnh; tổ chức lễ phát động ngày vì trẻ em. Tuy vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn có chiều hướng gia tăng, tính đến nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng lên 30 %. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến thời điểm hiện nay có 11,3 %.

 - Số người thực hiện biện pháp tránh thai: đặt vòng tránh thai: 816 người, bao cao su 63 người, đình sản nữ 50 người, tiêm thuốc tránh thai 101 người, biện pháp khác 110 người.

- Về trẻ em: Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trong dịp tết và các ngày lễ với 26 suất quà trị giá 2,8 triệu đồng; Nhân dịp tết Trung thu, Ban dân số KHHGĐ kết hợp với Đoàn thanh niên, Ban biên tập Websize Cương Gián. Com trao 139 suất quà cho trẻ em khó khăn, tàn tật trị giá 28 triệu đồng và tổ chức cho các các cháu ăn tết Trung thu trị giá hơn 53 triệu đồng (Do các anh chị đang làm ăn ở nước ngoài tài trợ), đảm bảo cho 100% em vui tết trung thu; tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em đã trao 10 suất quà trị giá 1.000.000 đồng do Quỹ bảo trợ huyện trao tặng; trong năm làm thủ tục cho 2 cháu đi mổ lệch xương.

* Hoạt động của khối đoàn thể, hội quần chúng:

Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và Hội quần chúng từ xã đến thôn xóm đã tích cực đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức phát động nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động, đặc biệt là các cuộc phát  động xây dựng phong trào từ thiện. Cụ thể như: Xây dựng nhà tình thương cho chị Lê Thị Thắm (Nam Mới), trị giá gần 30 triệu đồng từ các nguồn hỗ trợ; xây dựng nhà tình thương cho anh Nguyễn Văn Hòa (thôn Song Long) trị giá hơn 29 triệu đồng do Ban công tác người Việt Nam ở nước ngoài và UBMTTQ xã hỗ trợ 23,7 triệu đồng, BBT Website cuonggian.com hộ trợ 2 triệu đồng( trích từ quỹ vì người nghèo do BBT phát động), ngoài ra nhân dân và BCH Hội nông dân hỗ trợ ngày công. Kêu gọi ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo và ủng hộ bão lụt được 32.536.000 đồng (Trong đó: Quỹ ngày vì người nghèo 20.386.000 đồng, Bão lụt 12.150.000 đồng).

Riêng Hội Chữ thập đỏ đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng khó khăn, già cả neo đơn trong dịp tết Nguyên Đán 100 suất quà trị giá 5 triệu đồng.

4. Công tác CSXH, Xóa đói giảm nghèo - Giải quyết việc làm:

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ lớn đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng chế độ cho các đối tượng chính sách; trích ngân sách xã tặng quà cho các thân nhân liệt sỹ và thương binh nặng có 37 trường hợp, mỗi suất 100.000 đồng. Triển khai thực hiện các chính sách mới đối với người có công với CM: Chế độ 142 gồm 215 đối tượng đã xét duyệt chuyển về huyện 154 đối tượng, còn 61 đối tượng không có hồ sơ gốc đã được xét duyệt, đang hoàn thành hồ sơ chuyển cấp trên; rà soát, xét chế độ dân công hỏa tuyến; xét duyệt và giải quyết chế độ 290 cho dân quân du kích 171 đối tượng (đã được hưởng chế độ);  chế độ an dưỡng, có 34 đối tượng an dưỡng tại gia và 11 đối tượng an dưỡng tập trung; hiện đang làm thủ tục xét duyệt cho 35 đối tượng nhiễm chất độc da cam, lập danh sách đề nghị xét theo Nghị định 67 cho 56 đối tượng.

Giải quyết hồ sơ theo “liên thông 1 cửa”: Như chế đố theo Nghị định 54 cho học sinh sinh viên có 75 trường hợp và chế độ mai táng phí cho 15 đối tượng là thân nhân liệt sỹ, thương binh,  bệnh binh, đối tượng 202 và đối tượng hưởng chế độ 67.

- Xây nhà tình nghĩa cho chị Lê Thị Nguyệt (Cựu thanh niên) với số tiền 30 triệu đồng (trong đó UBND xã, MTTQ, Quỹ TDND xã, Cựu TNXP xã hỗ trợ 4,8 triệu; Hội Cựu TNXP cấp trên hỗ trợ 15 triệu).

- Phối hợp với Ban biên tập wedsite: Cuonggian.Com phát động quỹ tình thương từ con em Cương Gián trong và ngoài nước, đến nay đã hỗ trợ được 239 suất quà với số tiền 52 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng còn trợ cấp gạo cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình quân mỗi hộ 10 kg/tháng.

- Làm tốt công tác cấp phát hàng cứu trợ của Chính phủ gồm 451 triệu đồng và 54 tấn gạo trong dịp tết Nguyên Đán; làm thủ tục nhận trợ cấp tiền dầu cho ngư dân với số tiền 432 triệu đồng.

- Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo năm 2010, kết quả rà soát có 488 hộ, tỷ lệ 16,6%.

- Hiện đang điều tra, rà soát cung cầu lao động theo kế hoạch của Bộ LĐ - TBXH.

Năm 2009, có 405 người đi XKLĐ trên các nước, đưa tổng số lao động ở ngoài hiện nay có khoảng 1.920 người. Số tiền con em ở các nước gửi về trong năm ước tính khoảng 88,4 tỷ đồng = 102,8% so với kế hoạch. Đây là nguồn thu nhập lớn tạo tiền đề cho tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã đạt chỉ tiêu.
Photoby 
CuongGianOnline

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng:

Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra như thiên tai, bão lụt, phòng chống cháy rừng; làm tốt công tác huấn luyện quân sự theo đúng kế hoạch, thực hiện tốt công tác giao ban cụm an toàn làm chủ đúng định kỳ và có chất lượng; công tác huấn luyện có 80 đ/c tham gia, tham gia bắn đạn thật 25 đ/c (Giỏi 6 đ/c, khá 7 đ/c và 12 đ/c đạt chỉ tiêu), kết quả toàn đơn vị đạt khá. Đồng thời, chỉ đạo triển khai tốt công tác công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên đúng độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đúng chỉ tiêu; đợt 1 năm 2009 có 5 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và đón 6 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ về địa phương; triển khai làm tốt công tác phúc tra độ tuổi 17 có 107 thanh niên, độ tuổi sẵn sàng chiến đấu phát lệnh 67 thanh niên; tham gia khám tuyển đợt 1/2010 tại huyện, kết quả có 14/19 TN trúng tuyển.

- Tổng kết công tác PCCCR- PCLB năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009; Tổng kết công tác tuyển giao quân năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 và lập kế hoạch xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ.

- Làm tốt công tác chính sách quân đội, chính sách đối với người có công; động viên, thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình chính sách.

2. An ninh:

Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, đơn thư khiếu kiện vẫn còn song giảm nhiều so với năm 2008, chỉ có 1 số đơn thư khiếu nại về đất đai. Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội còn nhiều tiềm ẩn. Năm qua, trên địa bàn xã vẫn còn xẩy ra 44 vụ = 95,6 % so với năm 2008. Trong đó: Tai nạn giao thông 8 vụ (Chết 2 người); đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng 15 vụ (35 đối tượng); trộm cắp tài sản 12 vụ; tai nạn xã hội 3 vụ (Chết 3 người); cướp tài sản 1 vụ (2 đối tượng); đánh bài ăn tiền 1 vụ (4 đối tượng); ghi bán số đề 2 vụ ( 2 đối tượng); đốt pháp nổ 2 vụ (2 đối tượng).

Các vụ việc trên đã được Ban Công an xã lập hồ sơ xử lý xong 32 vụ, chuyển Công an huyện 8 vụ, tồn đọng 4 vụ trộm tài sản do chưa rõ đối tượng.

          - Thu tiền xử lý vi phạm hành chính: 7.900.000 đồng.

          - Triển khai thực hiện Nghị quyết 32/CP của Chính phủ, xử lý 45 trường hợp (= 69,2% so với năm 2008) với số tiền 6.700.000 đồng.

          - Trẻ em học sinh làm trái pháp luật: 7 đối tượng, đã lập hồ sơ theo Nghị định 163 có 3 đối tượng. Trong năm có 3 đối tượng tù được đặc xá tha về địa phương.

          Thực hiện kế hoạch của Công an cấp trên về tổng kiểm tra rà soát thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Ban Công an xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức thu hồi và nộp về Công an huyện 1 khẩu súng hơi, 3 thanh kiếm, 1 dao phay, 2 bộ kích điện, 2 đôi côn và 1 số pháo các loại. Hiện còn 1 thanh kiếm, 1 mã tấu và 1 số công cụ thô sơ khác đang thu giữ tại Công an xã.

          * Công tác quản lý hành chính:

          Sửa sai hộ khẩu 270 trường hợp, cấp phát CMND 520 trường hợp, cắt chuyển hộ khẩu 63 trường hợp, cấp tạm vắng 122 trường hợp và đăng ký tạm trú 86 trường hợp; còn tồn đọng 45 trường hợp, hiện đang làm thủ tục.

          IV. CÔNG TÁC TƯ PHÁP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC

          1. Công tác Tư pháp

          - Công tác hộ tịch:           Tổ chức đăng ký khai sinh : 348 trường hợp (Đăng ký đúng hạn 217 trường hợp, quá hạn 16 trường hợp và đăng ký lại 115 trường hợp); Đăng ký khai tử: 59 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 96 cặp (Trong đó: Đăng ký kết hôn 95 cặp và đăng ký lại 01 cặp). Ngoài ra, còn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 192 trường hợp.

          Cải chính hộ tịch: 01 trường hợp; Chứng thực 9.003 bản và cấp 1.208 bản sao.

          - Công tác thi hành án:Làm tốt công tác phối hợp với cơ quan thi hành án cấp trên.

          - Công tác hòa giải: Củng cố lại các tổ liên gia, tổ hòa giải và đã tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở thôn xóm. Toàn xã có 15 tổ hòa giải, do đồng chí Bí thư Chi bộ làm tổ trưởng và 75 người tham gia. Nhìn chung, hoạt động này hoạt động có chuyển biến đáng kể.

          - Công tác quản lý giáo dục đối tượng bị phạt từ hưởng án treo được thực hiện theo Nghị định 61/2000/NĐ-CP của Chính phủ; hiện nay ở địa phương có 8 đối tượng.

2. Nội chính và công tác giao dịch “ 1 cửa” “1 cửa liên thông”.

- Cơ bản thực hịên tốt quy chế làm việc của cơ quan, duy trì tốt chế độ giao ban, hội ý hàng tháng, quý  theo quy chế làm việc kịp thời bố trí, sắp xếp công việc; kiểm tra đôn đốc cán bộ công chức làm việc theo kỷ cương, kỷ luật hành chính, thái độ phục vụ nhân nhân của cán bộ, công chức nhằm hạn chế tối đa việc sai sót trong việc kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính.

- Tổ chức tốt các cuộc sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội họp; củng cố kịp thời đội ngũ cán bộ thôn, xóm.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng hơn, tính đến thời điểm hiện nay có 11 đồng chí đang tham gia học các lớp Trung cấp, đại học và chính trị.

- Thực hiện giao dịch theo cơ chế “1 cửa” và “1 cửa liên thông” được thực hiện khá nghiêm túc; đảm bảo phục vụ tốt cho nhân dân. Trong năm đã giải quyết và tiếp nhận 9.922 hồ sơ cho nhân dân theo “1 cửa” và gần 400 hồ sơ theo “1 cửa liên thông” đã hoàn thành và hơn 500 hồ sơ đang xử lý.

B.NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Tồn tại hạn chế.

      Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng,vật nuôi chưa đáp ứng với tiềm năng của địa phương.

- Công tác giải quyết các việc còn tồn động sau thanh tra, phúc tra vẫn chưa dứt điểm; tình trạng đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp vẫn còn diễn ra.

          - Công tác sửa sai hộ khẩu còn chậm; công tác tham mưu cho lãnh đạo về việc thu thuế, các quỹ và  việc thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản chưa đáp ứng.

          - Tiến độ về cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có phần tích cực hơn song chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; việc xử lý những trường hợp lấn chiếm đất đai chưa dứt điểm; công tác giải quyết, quản lý đất đai còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc giải quyết đất dân cư vùng quy hoạch Lù Cù.

- Tình hình trật tự xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là nạn chơi số đề, bài bạc và gần đây là nạn trộm cắp xe máy, xe đạp và trộm chó.

- Phong trào và chất lượng xây dựng làng xã, gia đình văn hóa chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, hoạt động của HTX môi trường chưa đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương.

2. Nguyên nhân:

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh thường xuyên xẩy ra, ảnh hưởng lớn đến sản xuất,chăn nuôi cũng như sức khỏe của nhân dân.

- Trình độ, trình độ, năng lực của 1 số cán bộ còn nhiều bất cập, thiếu kinh nghiệm, thiếu nhiệt tình. Năng lực tham mưu chưa mạnh, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình, chưa bám sát tình hình thực tế của địa phương; sự kết hợp giữa các tổ chức ban ngành chưa đồng bộ, năng lực tổ chức còn hạn chế, tránh va chạm, thiếu tính năng động, sáng tạo. vì vậy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên phần nào đã ảnh hưởng đến kết quả công tác của một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực sửa sai hộ khẩu.

- Đội ngũ Công an viên chưa thực hiện lịch trực, lịch tuần tra canh gác, còn để đối tượng có cơ hội hoạt động.

Đội ngũ HTX môi trường tuy đã được củng cố lại song hoạt động còn thiếu đồng bộ, thiếu kiên quyết đối với các thành viên HTX.

3. Bài học kinh nghiệm.

Tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, biết phát huy được tiềm năng, thế mạnh của xã nhà; tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và mọi nguồn lực để chỉ đạo các ngành, các thôn thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, duy trì và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế đã đề ra; mỗi cá nhân, tổ chức cần phát huy hết năng lực, trách nhiệm của mình thực hiện có hiệu quả về nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác.

- Thường xuyên phát động phong trào thi điua yêu nước trong quần chúng nhân dân, qua đó chọn những mô hình phát triển kinh tế, những cá nhân tiên tiến để xây dựng trong trào xây dựng nông thôn mới.
                                              Theo UBND XÃ


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Trang chủ | Diễn Đàn | Quỹ vì người nghèo | Cương Gián Online | Tin tức Nghi Xuân | Bạn đọc viết | Video-Picture | Đăng nhập Email |